Logotypy Funduszy Europejskich

Parafia św. Jacka w Gliwicach oraz stowarzyszenie MOST realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pt.

„Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – projekt parafii św. Jacka
w Gliwicach”

Przedmiotem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 30 osób z terenu Miasta Gliwice. Cel zostanie zrealizowany w ramach 3 zadań projektu, które opierają się na działaniach wspierających uczestników CIS oraz pracy dwóch pracowniach: kulinarnej i remontowo-budowlano-porządkowej zlokalizowanych przy ul. Przedwiośnie 3 w Gliwicach – Sośnicy.

Projekt umożliwi animację życia społecznego i edukację zawodową dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Sośnicy, podniesie zatrudnialność osób długotrwale oddalonych od rynku pracy na terenie Miasta Gliwice dla 48 osób ( w tym 18 osób z otoczenia uczestników). Cele realizowane będą poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, staże, wsparcie w obszarze kompetencji społecznej i zawodowych. Nabycie nowych umiejętności zawodowych, przy równoczesnym zwiększeniu wiary i motywacji w swe możliwości wejścia w normalną codzienność społeczną i zawodową, pozwali na skuteczne wejście z przestrzeni wykluczenia.

 

Cele projektu:

Celem jest reintegracja i aktywizacja 48 uczestników projektu do 31.12.2022r. Utworzony w ramach projektu CIS jako wyspecjalizowana jednostka reintegracyjna będzie prowadzić pracownie zawodowe. Zapewniony zostanie wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym CIS realizując reintegrację społeczną i zawodową m.in. poprzez warsztaty motywacyjne i terapeutyczne , dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb Uczestników IPU i Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego , a także udział w zajęciach prowadzonych w ramach dwóch pracowni zawodowych , co zapewni uczestnikom przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej , prowadząc do skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Planowane efekty:

realizując reintegrację społeczną i zawodową m.in. poprzez warsztaty motywacyjne i terapeutyczne, dostosowane do Indywidualnych Potrzeb Uczestników IPU i IP Zatrudnienia Socjalnego, a także udział w zajęciach prowadzonych w ramach 2 pracowni zawodowych, zapewni uczestnikom przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności samodzielności i aktywności społecznej prowadząc do skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto, w części aktywnej integracji o charakterze zawodowy, uczestnicy będą decydować o kierunku rozwoju zawodowego w celu nabycia uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prowadzących do uzyskania kompetencji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Uzyskanie uprawnień i umiejętności zawodowych , pożądanych na rynku pracy , pomoże uzyskać i utrzymać zatrudnienie, m.in. wspierane lub tymczasowe, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. Stąd też, projekt wpisuje się w cel szczegółowy programu operacyjnego , jakim jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest do 30 uczestników . Nabycie nowych umiejętności zawodowych, przy równoczesnym zwiększeniu wiary, i motywacji w swoje możliwości wejścia w normalną codzienność społeczność i zawodową, pozwoli na skuteczne wyjście z przestrzeni wykluczenia i życia na marginesie społecznym. Promowane będą osoby z niepełnosprawnością, a także osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostające bez zatrudnienia oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Spośród 48 beneficjentów 30 będzie zakwalifikowanych do udziału w programie co najmniej 15 podejmie pracę. W ramach profilaktyki wykluczenia społecznego, kierowanej do 18 uczestników, będą wykorzystane środowiskowe formy aktywizacji społecznej – wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób, grup i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu:

1 260 242,26 zł

Wkład funduszy europejskich:

1 071 205,92 zł

Logotypy Funduszy Europejskich

 

Parafia św. Jacka w Gliwicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pt.:

"Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych"

Przedmiotem projektu jest przebudowa z nadbudową budynku, zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia obiektu przy ul. Przedwiośnie 3 Gliwicach-Sośnicy. Niszczejąca i tracąca na atrakcyjności przestrzeń miejska zyska nowe funkcje: głównie społeczne i kulturalne, ale również edukacyjne, gospodarcze. Zrewitalizowany teren obejmować będzie budynek o powierzchni ponad 1200m2 oraz przyległe do niego otoczenie, zagospodarowanie głównie na cele integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej. Projekt przyczyni się do niwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych oraz zahamuje proces peryferyzacji Sośnicy. Inwestycja umożliwi animację życia kulturalnego dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Sośnicy, podniesie atrakcyjność dzielnicy i miasta Gliwice.

 

Cele Projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Obszar Sosnicy jest pochodną historycznego układu przemysłowego. Miasta powstawały przez łączenie osad robotniczych tworzonych wokół zakładów pracy, stąd procesy zmian strukturalnych w gospodarce mają wyraźne odzwierciedlenie w zjawiskach społecznych. W dzielnicach typu Sośnica, która w wyniku restrukturyzacji utraciła gospodarczy fundament swego istnienia, kumuluje się problem biedy i różnych form wykluczenia społecznego. Upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu w połączeniu z niską przedsiębiorczością to przyczyny: wyludniania dzielnic, odpływu ludności głównie w wieku aktywności zawodowej, wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym, wzrostu osób biernych zawodowo i wzrost bezrobocia (zwłaszcza wśród osób o niskich kwalifikacjach i w wieku 55+). Wydłużanie się okresu pozostawania bez pracy uniemożliwiające zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny frustruje, a czasem demoralizuje, prowadząc do patologii społecznych. W dzielnicach postindustrialnych takich jak Sośnica, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osiągający niskie dochody, są nastawieni na przetrwanie, osoby starsze żyją w izolacji, niepewny jest także los dzieci rodziców z nałogami. Mimo upływu ~20 lat od pierwszych działań restrukturyzacyjnych i poprawiających się wskaźników ubóstwa w regionie, wciąż istnieją społeczne punkty zapalne, które wymagają kompleksowego podejścia na rzecz przeciwdziałania degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej – zwłaszcza w kontekście potencjalnych zagrożeń: druga fala restrukturyzacji górnictwa/przemysłu; występowanie trendów sprzyjających dualizacji/antagonizacji społeczeństwa; bierność i niechęć lokalnych społeczności względem przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących tkankę społeczną.

 

Planowane efekty:

Efekty realizacji projektu to przede wszystkim wzmocnienie aktywizacji społczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren Osiedla Sośnica. Rezultatem bezpośrednim jest wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu zdegradowanego, zlokalizowanego przy ul.Przedwiośnie 3 w Gliwicach. Niszczejącemu obiektowi nadane będą nowe funkcje, w szczególności społeczne. Zrewitalizowany obiekt będzie nosił nazwę Dom Św. Jacka. W obiekcie tym będzie realizowany szereg przedsięwzięć o charekterze miękkim, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom i realizować założone w projekcie cele, a w szczególności:

 • niwelować zdiagnozowane problemy społeczne,
 • wspierać integrację społeczną i przeciwdziałać wykluczeniu,
 • aktywizować życie społeczno-kulturalne społeczności lokalnej.

 

Ostatecznym planowanym efektem realizacji projektu będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia, integracji społecznej oraz edukacji. 

Od strony technicznej, projekt zakłada przebudowę budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażania na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej. W ramach wyposażenia zakupione zostaną meble oraz sprzęt audio-video. Wyposażenie to pozwoli na realizację celów projektowych założonych zarówno w projekcie EFRR jak i EFS.

Zagospodarowanie terenu polegało będzie na budowie chodników, zieleńców wraz z nasadzeniem krzewów i roślin ozdobnych, przebudowie istniejącego ogrodzenia, a także oświetleniu terenu. Planowo budynek podlegający Inwestycji będzie posiadał dwie kondygnacje z podpiwniczeniem. W budynku wygospodarowano pomieszczenia w postaci dużych sal wielofunkcyjnych, umożliwiające aranżowanie spektakli, koncertów, odczytów, wystaw oraz mniejszych sal wielofunkcyjnych, przeznaczone dla spotkań małych grup nieformalnych (kilku do kilkunastoosobowych) lub organizacji społecznych oraz pomieszczenie biurowe. Powstaną także pomieszczenia sanitarne, pracownie, pomieszczenia terapii oraz pomieszczenia techniczne stanowiące zaplecze sal wielofunkcyjnych oraz spełniające niezbędne warunki dla funkcjonowania i serwisu systemów instalacji budynku.

Rewitalizowany obiekt będzie zawierał szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu

 1. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 8 556 154,96 zł (słownie: osiem milionów pięćset piędziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 96/100).
 2. Planowane całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 7 990 529,30 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 30/100), w tym:
  1. współfinanwowanie UE w kwoicie nieprzekraczającej 6 791 949,91 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 91/100).
  2. współfinanwoanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 799 052,92 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złowe 92/100).
  3. wkład własny w wysokości 399 526,47 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 47/100).