Nieszpory ku czci św. Jacka

Nieszpory ku czci św. Jacka

 

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

HYMN

1 Radosnym hymnem sławimy

Świętego Jacka wspomnienie

I wsparci jego opieką

Składamy hołd Wszechmocnemu.

2 Dominik, wódz, prawodawca,

Przyłączył go do wspólnoty,

A wtedy Jacek ukazał,

Jak umie być apostołem.

3 Odważnie poszedł śladami

Swojego nauczyciela;

Pogardził światem i wybrał

Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem.

4 To jego swoją pociechą

Wspomogła czysta Dziewica;

Przez niego ludziom się jawi

Cudowna łaska Chrystusa.

5 Niech Ciebie, Boże Jedyny,

Wysławia pieśń odkupionych,

A Ty, przez Jacka modlitwy,

W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.

 

 

PSALMODIA

Psalm 15 | Człowiek sprawiedliwy

1 Antyfona: Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *

kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, †

działa sprawiedliwie *

i mówi prawdę w swoim sercu;

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †

kto nie czyni bliźniemu nic złego *

i nie ubliża swoim sąsiadom;

Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *

ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, *

nigdy się nie zachwieje.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

wszyscy powtarzają Antyfonę: Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej.

 

Psalm 112 | Szczęście bogobojnego

2 Antyfona: Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

 

Szczęśliwy i nie zna kaźni,

kto w Pańskiej żyje bojaźni.

Najmilsza jemu jest droga,

iść według przykazań Boga.

Krew jego zacna na ziemi

porówna zawżdy z możnymi.

Ród się cnotliwych rozpleni

i będą błogosławieni.

Dom jego będzie obfity

w zbiory i trwałe zaszczyty.

A cześć poczciwego człeka

pójdzie od wieka do wieka.

Niechaj noc zaćmi mgły swymi,

światło jest nad cnotliwymi.

Zawsze im Pan jest życzliwy,

litosny i sprawiedliwy.

Człek miły pełen wesela,

gdy drugim z swego udziela.

W słowie się swoim tak rządzi,

że, co wyrzecze, nie zbłądzi.

Ludzka pamięć jego sprawy

uwieczni: Był to mąż prawy.

I zły go język nie trwoży,

bezpieczny w nadziei Bożej.

Stateczność jego cnej duszy

żadną się rzeczą nie wzruszy.

Wydoła złej chwili snadnie,

aż nieprzyjaciel upadnie.

Rozsypał swoje szczodroty

na wdowy, biedne sieroty.

Przeto uczynnością słynie

i chwała Jego nie zginie.

Zły na to patrząc, boleje,

zgrzyta, z zazdrości sinieje.

Taki, co w głowie uradzi,

do skutku nie doprowadzi.

Chwała Ojcu i Synowi

oraz Świętemu Duchowi;

Jak na początku, tak i ninie,

i na wieki niechaj słynie.

 

wszyscy powtarzają Antyfonę 2: Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

 

Pieśń (Ap 15, 3-4) | Hymn uwielbienia

3 Antyfona: Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *

Panie, Boże wszechwładny.

Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *

Królu narodów.

Któż by się nie bał, Panie, †

i nie uczcił Twojego imienia? *

Bo tylko Tyś jest święty.

Przyjdą wszystkie narody †

i padną na twarz przed Tobą, *

gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

wszyscy powtarzają Antyfonę 3: Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

 

CZYTANIE

Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

K. Oddał życie za swoich braci.

W. I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

 

PIEŚŃ MARYI | MAGNIFICAT

Antyfona: Raduj się, Jacku, * bo miłe są Zbawicielowi twoje modlitwy.

Wielbij, duszo moja, Pana, któraś od Niego wy brana,

i wesel się w Bogu twoim, co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał On z swojej stolicy na pokorę służebnicy

i po wszystkie wieki czczoną chce ją mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mnie wsławiła, kiedy dla mnie uczyniła

cuda nigdy niepojęte, której imię zawsze święte.

A litość od pokolenia, do pokoleń i zbawienia

tych, co się Boga lękają i Panem Go swym uznają.

Wszechmocny Pan, nieśmiertelną, moc okazał swoją dzielną,

gdy myśli pysznych rozprószył i dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumnomężnych, gdy strącił z tronów potężnych.

A pokornych wyprowadził i na tronach ich osadził;

Gdy ubogich bogactwami dom napełnił i skarbami,

a pogardził bogatymi i zrównał ich z ubogimi.

Sługę swego, kiedy w stałą, wziął opiekę swą wspaniałą,

Izraela, miłosierny Bóg w przymierzach swoich wierny.

Które z naszymi przodkami, Abrahama potomkami,

uczynił i zawarł stałe i na wieki wiecznie trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi, Świętemu także Duchowi,

niech będzie wszędzie stateczna, teraz i na wieki wieczna.

wszyscy powtarzają Antyfonę: Raduj się, Jacku, * bo miłe są Zbawicielowi twoje modlitwy.

 

PROŚBY

wszyscy powtarzają: Zachowaj lud swój, o Panie.

Pieśni ku czci św. Jacka

938 1. Bądź pozdrowiony, * święty Jacenty, * za Twoje cnoty * do nieba wzięty. * O wielki święty, * Jacku kochany, nam za Patrona * od Boga dany.

2. Użycz nam Twojej * świętej pomocy, * prosimy Ciebie * we dnie i w nocy. * Pośpiesz, prosimy, * przed Najwyższego, oddaj Twą prośbę * za nas każdego.

3. Niech się nad nami * Jezus zmiłuje, * grzechy odpuści, * winy daruje. * Przyjm nas idących, * Jacku, do Ciebie, * a prośby nasze, * oddaj je w niebie.

4. Którzy przyczyny * Twojej żądamy, * prosimy ciebie, niech jej doznamy. * Dlatego Ciebie * nam pozostawił, * tu na tym miejscu, * abyś się wsławił.

5. Żebyś przed tronem * przebłagał Boga, * kiedy nas ściga * smutek i trwoga. * O święty Jacku, * wielki Patronie, * stawaj przed Bogiem * nam ku obronie.

939 1. Niwy polskiej cudny kwiecie, * coś na Śląska rozkwitł ziemi, święty Jacku w białej szacie, wspieraj nas modlitwy swymi.

Ref. O święty Jacku, Twój lud Cię błaga; * usłysz wołania, * opieką darz!* Proś Świętą Marję przed tronem Boga, o ukochany rodaku nasz!

2. Wejrzyj na nas, święty Jacku, nasze prośby weź w swe dłonie, naszą boleść zanieś Marji, niechaj w Sercu Jej zatonie.

3. Że wysłucha Syn modlitwy, zapewniła Cię Maryja, * bo, za Matki pośrednictwem, * prośbom Twoim Jezus sprzyja.

4. Eucharystii i Maryi* cześć po Polsce rozszerzyłeś* i tą zbroją dusze, serca * w chwilach ciężkich umocniłeś.

940 Święty Jacku, nasz Patronie, prosimy Cię, * Święty Jacku, nasz Patronie, błagamy Cię! Cherubini śpiewajcie, Serafini cześć oddajcie!* Święty Jacku, nasz Patronie, prosimy Cię.

*** 1. Błogosławiony Jacenty * Bogu bardzo miły święty,* Dziś się ku tobie garniemy,* Ciebie serdecznie prosimy.

2. Racz się przyczynić za nami, * Niegodnymi grzesznikami, Da Pana Boga naszego, W Trójcy Świętej jedynego.

3. O Pasterzu przewielebny, Święty Jacenty chwalebny, * Wejrzyj na uciski nasze, * Niech je Bóg oddalić raczy.

4. Przez łaskawą twą przyczynę, Miej w obronie tę krainę, * Spraw nam skutek pożądany, * O Patronie nasz kochany.

5. O Święty, drogi Jacenty * Za swe cnoty w niebo wzięty, * W ołtarzu tu wystawiony * Bądź od wszystkich pochwalony.

6. Proś, byśmy zawsze wolnymi, * I od grzechu swobodnymi, * Choroby żadnej nie znali, * Z tobą wiecznie królowali.

7. Święty Jacku nasz Patronie, * Racz przybyć przy naszym zgonie * Byśmy szczęśliwie skonali, * A duszę Bogu oddali.

8. Byśmy się w niebo dostali, * z Bogiem wiecznie królowali, * Trójcę świętą wychwalali, * I Święty, Święty śpiewali!

9. Amen, drogi nasz Patronie, * Miej nasz wszystkich w swej obronie, * Bądźże dzisiaj uwielbiony, * Od nas wszystkich pochwalony.

*** 1. O święty Jacku, wielki Patronie, * Najdroższy kwiecie w ojczyźnie nam wonny! * W Twojej opiece, w Twojej obronie, * Niech będzie zawsze naród nasz zakonny.

2. Zakonny w Panu, w świecie pokorny, * Ale wierzący głęboko, potężnie, * Cichy i prosty, Boży i orny, * Jako stał niegdyś przed wieki orężnie.

3. O święty Jacku, założycielu * Kaznodziejskiego twojego zakonu, * Spraw cudem słowa poprawę wielu * I do Bożego zawiedź wszystkich tronu.