Logotypy Funduszy Europejskich

 

Parafia św. Jacka w Gliwicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pt.:

"Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych"

Przedmiotem projektu jest przebudowa z nadbudową budynku, zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia obiektu przy ul. Przedwiośnie 3 Gliwicach-Sośnicy. Niszczejąca i tracąca na atrakcyjności przestrzeń miejska zyska nowe funkcje: głównie społeczne i kulturalne, ale również edukacyjne, gospodarcze. Zrewitalizowany teren obejmować będzie budynek o powierzchni ponad 1200m2 oraz przyległe do niego otoczenie, zagospodarowanie głównie na cele integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej. Projekt przyczyni się do niwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych oraz zahamuje proces peryferyzacji Sośnicy. Inwestycja umożliwi animację życia kulturalnego dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Sośnicy, podniesie atrakcyjność dzielnicy i miasta Gliwice.

 

Cele Projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Obszar Sosnicy jest pochodną historycznego układu przemysłowego. Miasta powstawały przez łączenie osad robotniczych tworzonych wokół zakładów pracy, stąd procesy zmian strukturalnych w gospodarce mają wyraźne odzwierciedlenie w zjawiskach społecznych. W dzielnicach typu Sośnica, która w wyniku restrukturyzacji utraciła gospodarczy fundament swego istnienia, kumuluje się problem biedy i różnych form wykluczenia społecznego. Upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu w połączeniu z niską przedsiębiorczością to przyczyny: wyludniania dzielnic, odpływu ludności głównie w wieku aktywności zawodowej, wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym, wzrostu osób biernych zawodowo i wzrost bezrobocia (zwłaszcza wśród osób o niskich kwalifikacjach i w wieku 55+). Wydłużanie się okresu pozostawania bez pracy uniemożliwiające zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny frustruje, a czasem demoralizuje, prowadząc do patologii społecznych. W dzielnicach postindustrialnych takich jak Sośnica, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osiągający niskie dochody, są nastawieni na przetrwanie, osoby starsze żyją w izolacji, niepewny jest także los dzieci rodziców z nałogami. Mimo upływu ~20 lat od pierwszych działań restrukturyzacyjnych i poprawiających się wskaźników ubóstwa w regionie, wciąż istnieją społeczne punkty zapalne, które wymagają kompleksowego podejścia na rzecz przeciwdziałania degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej – zwłaszcza w kontekście potencjalnych zagrożeń: druga fala restrukturyzacji górnictwa/przemysłu; występowanie trendów sprzyjających dualizacji/antagonizacji społeczeństwa; bierność i niechęć lokalnych społeczności względem przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących tkankę społeczną.

 

Planowane efekty:

Efekty realizacji projektu to przede wszystkim wzmocnienie aktywizacji społczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren Osiedla Sośnica. Rezultatem bezpośrednim jest wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu zdegradowanego, zlokalizowanego przy ul.Przedwiośnie 3 w Gliwicach. Niszczejącemu obiektowi nadane będą nowe funkcje, w szczególności społeczne. Zrewitalizowany obiekt będzie nosił nazwę Dom Św. Jacka. W obiekcie tym będzie realizowany szereg przedsięwzięć o charekterze miękkim, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom i realizować założone w projekcie cele, a w szczególności:

  • niwelować zdiagnozowane problemy społeczne,
  • wspierać integrację społeczną i przeciwdziałać wykluczeniu,
  • aktywizować życie społeczno-kulturalne społeczności lokalnej.

 

Ostatecznym planowanym efektem realizacji projektu będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia, integracji społecznej oraz edukacji. 

Od strony technicznej, projekt zakłada przebudowę budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażania na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej. W ramach wyposażenia zakupione zostaną meble oraz sprzęt audio-video. Wyposażenie to pozwoli na realizację celów projektowych założonych zarówno w projekcie EFRR jak i EFS.

Zagospodarowanie terenu polegało będzie na budowie chodników, zieleńców wraz z nasadzeniem krzewów i roślin ozdobnych, przebudowie istniejącego ogrodzenia, a także oświetleniu terenu. Planowo budynek podlegający Inwestycji będzie posiadał dwie kondygnacje z podpiwniczeniem. W budynku wygospodarowano pomieszczenia w postaci dużych sal wielofunkcyjnych, umożliwiające aranżowanie spektakli, koncertów, odczytów, wystaw oraz mniejszych sal wielofunkcyjnych, przeznaczone dla spotkań małych grup nieformalnych (kilku do kilkunastoosobowych) lub organizacji społecznych oraz pomieszczenie biurowe. Powstaną także pomieszczenia sanitarne, pracownie, pomieszczenia terapii oraz pomieszczenia techniczne stanowiące zaplecze sal wielofunkcyjnych oraz spełniające niezbędne warunki dla funkcjonowania i serwisu systemów instalacji budynku.

Rewitalizowany obiekt będzie zawierał szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 6 456 868,76 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 5 877 509,14 zł.